Sunday, March 18, 2012


གཅིག་ཤེས་ཀུན་གྲོལ།
རྩོམ་པ་པོ་B.V.A.Raw སྒྱུར་མཁན། མང་རའི་གངས་ཐིགས །

སྔོན་ཆད་ཅིག་ལ་མཚོ་བྱ་དག་གིས་རྒྱ་མཚོའི་འགྲམ་གྱི་ཡུལ་ལུང་མང་པོ་ཞིག་དབང་སྒྱུར་བྱས་ཡོད།

མཚོ་བྱ་འདི་ཚོ་ནི་ནམ་རྒྱུན་དུ་བློ་གྲོས་ལྡན་པ་ཞིག་མིན་ཞིང་ཁོང་ཚོ་ལ་རྟག་ཏུ་དགའ་མོས་བྱེད་མཁན་ཀྱང་མེད། ཡིན་ནའང༌། ཁོང་ཚོས་དུས་རྒྱུན་དུ་དབང་ཆ་བཟུང་ཡོད།
མཐོ་རིམ་འཛིན་སྐྱོང་གནང་མཁན་ཚོས་ཀྱང་མཚོ་བྱ་ཚོ་བཞིན་དཀར་ནག་གི་སྟོད་ཐུང་སྒྲིག་ཆས་ཤིག་བསྣམས་ཡོད། ཁོང་ཚོས་སྒྲིག་ཆས་གྱོན་པ་ནི་རྡོག་རྩ་གཅིག་སྒྲིལ་ཡིན་པའི་ཡིད་ཆེས་གནང་གིན་ཡོད།

ཕྱོགས་གཞན་ནས་ལས་བཟོ་བ་འདབ་ཆགས་གཞན་དག་གིས་ཀྱང་ཁ་དོག་དང་རྣམ་པ་མི་འདྲ་བའི་སྟོད་གོས་ཆ་ཚང་བསྣམས་ཡོད། དེ་ཡིས་ཁོང་ཚོའི་ལས་ཀ་དང་འཚོ་ཐབས་དག་མཚོན་ཡོད།

མཐོ་རིམ་ལས་རིགས་ཀྱི་རྐུབ་སྟེགས་སྟེང་འཛེགས་པར་སེམས་ཐག་རྦད་གཅོད་གནང་ཡོད་མཁན་གྱི་འདབ་ཆགས་ཚོས་མཚོ་བྱ་ཚོའི་ཀུན་སྤྱོད་དང་ལེན་གནང་སྟེ་ཁོང་ཚོའི་སྟོད་གོས་ཆ་ཚང་ཞིག་གྱོན་པར་སྐུལ་འདེད་གནང་གིན་ཡོད། བྱ་བྱེའུ་དེ་དག་གིས་མཚོ་བྱ་ཚོའི་གོམ་སྟབས་ཆེན་པོ་སྦྱོང་ཞོར་རང་གི་དབུ་ཁྲིད་ཀྱི་རྗེས་སུ་སྙེག་གིན་ཡོད།

ཉིན་ཞིག་རྨ་བྱ་ཕའེ་རེས་ཀྱང་མཚོ་བྱའི་གླིང་དུ་ཞུགས། ཁོང་ནི་སྐད་གསང་མཐོ་ཞིང་ལྟ་ན་སྡུག་པ། རིག་པ་གསར་བས་ཁེངས་པའི་བྱ་ཞིག་ཡིན། ཁོང་དེ་སྔ་འདབ་ཆགས་གཞན་དག་དང་མ་འདྲ་བ་ཞིག་ཡོད། ཡིན་ནའང༌། ཁོང་གི་རིག་པ་གསར་བ་དག་གིས་མཚོ་བྱ་དེ་དག་ལ་བག་ཆགས་ཟབ་མོ་ཞིག་བཞག་ཡོད། ཁོང་ཚོས་ཁོང་ལ་དངོས་གནས་དྲང་གནས་ཀྱི་མཚོ་བྱ་ཞིག་གི་ནུས་ཤུགས་ཡོད་པའི་ཚོར་བ་སྐྱེས།

འགོ་སྟོད་དུ་ཁོང་ཚོའི་དགའ་སྤྲོའི་དགོད་སྒྲ་རྒྱ་མཚོའི་མཁའ་དབྱིངས་སུ་ཁྱབ་ཡོད། མཚོ་བྱ་ཚོ་ཁོང་ཚོའི་ཚོགས་མི་གསར་བ་ལ་དགའ་ཚོར་ཆེན་པོ་སྐྱེས་ཤིང༌། ཕའེ་རེ་ལ་གསར་གཏོད་ཀྱི་ནུས་པ་ལྡན་སྟབས་གཡུར་དུ་ཟ་བའི་འབྲས་བུ་བླངས།

ཡིན་ནའང༌། ལོ་དང་ཟླ་བ་འགའ་རིམ་གྱིས་འདས་རྗེས་མཚོ་བྱ་ཚོས་སྐད་ཤུགས་དམའ་མོའི་ངང་ནས་རྨ་བྱ་ཕའེ་རེ་ལ་སྡུག་དམོལ་བྱེད་འགོ་བརྩམས། མཚོ་བྱ་གཅིག་གིས་ཁོང་གི་སྐད་གསང་ཧ་ཅང་མཐོ་པོ་འདུག་ཟེར། གཞན་ཞིག་གིས་ཁོང་ནི་ཤིན་ཏུ་མཛེས་སྡུག་ལྡན་པ་ཞིག་རེད་ཟེར། ཡང་གཅིག་གིས་ཁོང་ལ་རིག་པ་གསར་བ་ཧ་ཅང་མང་དྲག་འདུག་ཟེར། འདི་དག་གིས་མཚོ་བྱའི་བདེ་སྐྱིད་ཀྱི་ཞི་བའི་བསྟི་གནས་ལ་བཙན་འཛུལ་ཐེབས།

ད་ལྟ་ཕའེ་རེ་ཡི་ནང་སེམས་ཀྱི་མཁའ་དབྱིངས་ལ་སྡུག་གི་སྤྲིན་པ་འཁོར་གྱིན་ཡོད། མཚོ་བྱ་དག་གིས་ཁོ་རང་མཚོ་བྱ་ཞིག་ཏུ་བསྒྱུར་བར་འབད་བརྩོན་བྱས་ཤིང༌། ཁྱོད་ཀྱིས་མཚོ་བྱ་ཞིག་གི་སྟོད་གོས་ཁ་ཚང་གྱོན་ཏེ་ང་ཚོ་མཚོ་བྱ་ལྷག་མ་ཚོ་ནང་བཞིན་བྱེད་པར་འབད་བརྩོན་གནང་རོགས་ཞེས་རེ་སྐུལ་གནང༌།

སྐབས་དེར་ཕྱོགས་གཉི་གའི་སྡུག་བསྔལ་གྱི་འཁུན་སྒྲ་གསེར་ལྡན་མའི་ཕྱོགས་སུ་ཁྱབ།
དེང་དུས་ཀྱི་སྒྲིག་འཛུགས་མང་པོ་ཞིག་གི་ནང་དུ་གསར་གཏོད་དང་ལེགས་བཅོས་གཉིས་ནི་དབུགས་རྔུབ་གསར་བ་ཞིག་  ་ཡིན་པ་སྒྲུང་འདིས་ངམ་ངམ་ཤུགས་ཤུགས་ཀྱིས་མངོན་དུ་བཅུག་འདུག

ཁོང་ཚོའི་གསར་སྐྲུན་གྱི་ནུས་པར་གཞིགས་ཏེ་ཕའེ་རེ ལྟ་བུ་མང་པོ་ཞིག་སྒྲིག་འཛུགས་དག་གི་ནང་དུ་གསར་ཞུགས་བྱེད་དུ་བཅུག་ཡོད་པ་རེད། དེ་ལྟ་ནའང༌། མི་ཚེའི་འགྲུལ་བཞུད་ཀྱི་ཀློང་ནས་འཆར་ཅན་གྱི་ཁོར་ཡུག་ཅིག་དང་གཅིག་མཐུན་དུ་བཟོ་དགོས་བྱུང་བ་དེ་ཡིས་ཁོང་ཚོའི་གསར་སྐྲུན་ལ་དྲག་གནོན་བྱས་ཡོད།

སྒྲིག་འཛུགས་གང་རུང་ནང་དུ་མཚོ་བྱ་དང་རྨ་བྱ་ལྟ་བུའི་མི་བུ་རྟག་ཏུ་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་གཉིས་ཕུད། ད་དུང་དེ་རུ་ཕུག་རོན་ཚོ་ཡང་ཡོད་པ་རེད། ཁོང་ཚོ་ནི་གཞུང་ལས་ཁང་དུ་ཞི་བདེ་སྐྲུན་མཁན་ཡིན། གཞན་ད་དུང་བར་འདུག་ཏུ་སྡོད་པར་བརྩོན་པའི་ཁང་བྱེའུ་ཚོ་ཡོད་པ་རེད་ལ། བྱེ་མའི་ནང་དུ་མགོ་བོ་སྐུང་བར་འདེམས་པའི་ཨོ་སུ་ཁྲུ་རེ་ཆི་ཚོ་ཡང་ཡོད་པ་རེད།

རྨ་བྱ་དག་གིས་རིག་པ་གསར་བ་དང་བཅས་སྣ་ཚོགས་ཤིག་འཁྱེར་འོང་གི་རེད། ཡིན་ཡང༌། མཚོ་བྱ་དག་གིས་སྐྲུན་པའི་བརྟན་ལྷིང་ལའང་ངེས་པར་དུ་སྣང་ཆུང་གཏོང་མི་རུང༌།
མཚོ་བྱ་ཚོ་ནི་སྒྲིག་འཛུགས་དག་གི་སྒལ་ཚིགས་ཡིན་པའི་ཆ་ནས་ཁོང་ཚོས་གལ་ཏེ་སྒྲིག་འཛུགས་ཤིག་གི་ནང་དུ་ངོས་ལེན་དང་ཡིད་ཆེས་ཡོད་ན་འདྲ་མིན་སྣ་ཚོགས་ཤིག་མཉམ་གནས་བྱེད་ཐུབ་པ་ངོས་འཛིན་བྱེད་དགོས་ཀྱི་ཡོད།

ང་ཚོས་ཕྱོགས་གཉིས་ཀའི་མི་འདྲ་སར་བརྩི་མཐོང་བྱེད་སྟངས་སྦྱོང་སྐབས་ད་གཟོད་ང་ཚོའི་གཞན་གྱི་བསམ་ཚུལ་ལ་ཉན་པའི་འདུན་པ་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་གིན་ཡོད་ལ། བསམ་ཚུལ་གསར་བ་དག་ལ་ཉན་པར་སྔོན་ལས་གུ་ཡངས་པོར་འགྱུར་གྱིན་ཡོད་ཅིང༌། འཕེལ་རྒྱས་ལ་འགྲོ་བའི་འདུན་པ་སྔོན་ལས་ཇེ་ཆེར་འགྲོ་གིན་ཡོད།

བྱ་སྒྲོ་མི་འདྲ་བའི་འདབ་ཆགས་དག་གིས་མཉམ་དུ་འཆམ་མཐུན་ངང་ངལ་རྩོལ་བྱེད་ཐུབ།

No comments:

Post a Comment