Sunday, March 18, 2012


གཏོར་བཤིག་ཁྲོད་ཀྱི་གསར་སྐྲུན།
   ཀྲི་ཤི་ན་མུཀ་ཏེ། གངས་ཐིགས་ཀྱིས་དབྱིན་ཡིག་ལས་བསྒྱུར།

དེ་སྔ་སྐད་ཅིག་རེ་རེར་གཏོར་བཤིག་བྱུང་ཡོད། དེ་ནི་འགྱུར་བ་གསར་བ་ཞིག་འཁྱེར་འོང་བའི་གཏོར་བཤིག་མིན་ཏེ་འགྱུར་བ་ནི་གསར་བ་གཏན་ནས་མིན། དེ་ནི་གང་ཞིག་ཡིན་པ་ལ་ཡོངས་སུ་གཏོར་བཤིག་གཏོང་རྒྱུ་དེ་ཡིན། དེ་ལྟར་བགྱིས་ན་འགྱུར་བ་ནི་གཏན་ནས་གསར་བ་ཆགས་མི་ཐུབ། གཏོར་བཤིག་འདིའི་ནང་དུ་དེ་སྔ་འཚེ་བ་བྱུང་མེད། འགྱུར་བ་དང་གསར་བརྗེ། ཅི་གསུང་བཀའ་སྒྲུབ། སྒྲིགས་ཁྲིམས། སྟངས་འཛིན་དང་དབང་སྒྱུར་འོག་ཏུ་འཚེ་བ་འབྱུང་གི་ཡོད། ཡིན་ཡང༌། གཏོར་བཤིག་འདིའི་ནང་དུ་འཚེ་བའི་རྣམ་པ་གང་ཞིག་ཡིན་རུང་ཡོངས་རྫོགས་མཚམས་འཇོག་གི་ཡོད། གཏོར་བཤིག་འདི་ཉིད་ནི་གསར་སྐྲུན་ནོ།།

ཡིན་ཡང༌། གསར་སྐྲུན་ནི་ཞི་བདེ་མིན། ཞི་བདེ་དང་འཁྲུག་རྩོད་ནི་དུས་དང་འགྱུར་བའི་འཇིག་རྟེན་ལ་གཏོགས་ཤིང༌། ཕྱི་ནང་གི་འཚོ་གནས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་ལ་དབང༌། འོན་ཀྱང༌། གསར་སྐྲུན་ནི་དུས་ཀྱི་འགུལ་སྐྱོད་དང་བར་སྣང་གི་འགུལ་སྐྱོད་གང་ཡིན་མིན། འདི་ནི་ལྷད་མེད་ཀྱི་དོན་དམ་པའི་གཏོར་བཤིག་ཡིན་ཞིང༌། དེ་རུ་ད་གཟོད་'གསར་'འདི་འབྱུང་ཐུབ།


No comments:

Post a Comment