Sunday, March 18, 2012


གླུ་ཐལ་སྦྱར་མ་དང་འབྲེལ་བའི་གཏམ་ཐོར་བུ་ཞིག

གསར་རྩོམ་ནི་སྒྲིག་གཞི་དང་བསྟུན་མི་དགོས།    
                                 
                                    ཨོ་ཞའོ། གངས་ཐིགས་ཀྱིས་བསྒྱུར།

རྒྱ་གར་གྱི་སྙན་ངག་པ་གྲགས་ཅན་རཱ་བྷིན་དྲ་ན་ཐི་ཐེ་ཀོར་མཆོག་གིས་ཁོང་གི་སྙན་ངག་དེབ་ཆུང་གྷི་ཐན་ཀཱ་ལི་འམ་གླུ་ཐལ་སྦྱར་མ་ཞེས་པ་དབྱིན་ཡིག་ཏུ་བསྒྱུར་བ་རེད། དཔེ་དེབ་ཆུང་ཆུང་དེར་ནོ་སྦེལ་རྩོམ་རིག་བྱ་དགའ་ཐོབ་ཡོད། དེ་དང་འབྲེལ་བའི་གལ་འགངས་ཧ་ཅང་ཆེ་བའི་དོན་རྐྱེན་ཆུང་ཚགས་ཤིག་ངོས་ལ་བརྗོད་རྒྱུ་ཡོད།

རྒྱ་གར་ནང་དུ་དེ་ཡིས་དེ་སྔ་ཉུང་མཐར་ལོ་ངོ་བཅོ་ལྔའི་རིང་ལ་ཕན་ནུས་ཐོན་ཡོད། ཡིན་ནའང༌། དཔེ་དེབ་ཅིག་རྒྱལ་སྤྱིའི་སྐད་ཡིག་གི་ཚད་གཞི་དག་ལ་མ་སླེབས་པ་དང་རྒྱལ་སྤྱིའི་གདེང་འཇོག་མ་ཐོབ་པ་ཡིན་ན། དཔེ་དེབ་དེར་ནོ་སྦེལ་རྩོམ་རིག་བྱ་དགའ་ཐོབ་རྒྱུ་ནི་ཧ་ཅང་གི་ཁག་པོ་རེད།

ཐེ་ཀོར་ཁོང་རང་ཉིད་དེ་སྔ་སེམས་ཁྲལ་ཏོག་ཙམ་སྐྱེས་ཡོད། གང་ལགས་ཤེ་ན། ཁོང་གིས་དཔེ་དེབ་དེ་བསྒྱུར་བ་རེད། སྙན་ངག་བསྒྱུར་རྒྱུ་ནི་ནམ་རྒྱུན་དཀའ་ཚེགས་ཤིན་ཏུ་ཆེ་བའི་བྱ་གཞག་ཅིག་རེད། ཚིག་ལྷུག་བསྒྱུར་རྒྱུ་ནི་ལས་སླ་བོ་རེད། ཡིན་ཡང༌། སྙན་ངག་ཕབ་སྒྱུར་བྱེད་རྒྱུ་ནི་ཧ་ལས་པའི་དཀའ་མོ་རེད། ཅིའི་ཕྱིར་ཞེ་ན། ཚིག་ལྷུག་ནི་མི་ཚོགས་ཀྱི་ཁྲོམ་ར་ལྟ་བུ་རེད། སྙན་ངག་ནི་བརྩེ་བའི་འཇིག་རྟེན་ཞིག མཛེས་སྡུག་གི་འཇིག་རྟེན་ཞིག  ཟླ་བ་དང་རྒྱུ་སྐར་གྱི་འཇིག་རྟེན་ཞིག་ཡིན་པས་རེད། དེ་ནི་གལ་ཆེ་བའི་བྱ་གཞག་ཅིག་རེད།

སྐད་ཡིག་རེ་རེར་ཁྱད་པར་ཕྲ་མོ་ nuances ཞིག་ཡོད་པ་རེད། དེ་དག་ཕལ་ཆེར་བསྒྱུར་ཐུབ་ཀྱི་མེད། སྙན་ངག་པ་ཁོང་རང་ཉིད་ཀྱིས་རང་གི་སྙན་ངག་བསྒྱུར་བ་ཡིན་ཙང༌། ཁོང་དེ་སྔ་སྒྱུར་རྩོམ་དེའི་སྐོར་ལ་ཐེ་ཚོམ་སྐྱེས་པ་རེད། དེར་བརྟེན། ཐེ་ཀོར་གྱིས་སྒྱུར་རྩོམ་དེ་དེའི་སྐབས་ཀྱི་ཡེ་ཤུའི་ཆོས་ལུགས་སྤེལ་མཁན་ཆེས་གྲགས་ཅན་ C.F Andrews  ལ་བསྟན་པ་རེད། ཁོང་འབྲི་ཀློག་ལ་ཧ་ཅང་མཁས་པ་མ་ཟད། ཡོན་ཏན་པ་དང་ཤེས་ཡོན་པ་ཞིག་ཀྱང་ཡིན་པ་རེད།

C.F Andrews ཡིས་དེ་ལ་འགྱུར་བ་བཞི་གཏོང་དགོས་པའི་དགོངས་འཆར་གནང༌། ཁོང་གིས་ "ཡོངས་རྫོགས་འགྲིགས་འདུག ཡིན་ནའང༌། བརྡ་སྤྲོད་རིག་པའི་ཐད་ནས་མི་འགྲིགས་ས་བཞི་འདུག་" ཅེས་བཤད་པ་རེད། ཐེ་ཀོར་གྱིས་ཁོང་གི་བསླབ་བྱ་སེམས་ལ་བཟུང་དེ་དེ་ཚོར་འགྱུར་བ་བཏང༌།

ལོན་ཊོན་དུ་ཡོད་པའི་ཁོང་གི་ཨིར་ཡུལ་གྱི་གྲོགས་པོ་སྙན་ངག་པ་ Yeats ཡིས་རཱ་བྷིན་དྲ་ན་ཐི་ཐེ་ཀོར་ལགས་ཀྱི་སྒྱུར་རྩོམ་གྱི་སྒྲོག་སྦྱངས་ཆེད་དུ་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་སྙན་ངག་པ་དག་སྐོང་འཚོགས་བྱས་ཡོད། ཚོགས་ཞུགས་པ་ཚང་མས་དེར་ཚད་མཐོ་བའི་གདེང་འཇོག་མཛད། སྙན་ངག་དེབ་ཆུང་དེ་ཡི་མཛེས་སྡུག་ནུབ་ཕྱོགས་རྒྱལ་ཁབ་ཚོར་མཚོན་ན་རྦད་དེ་གསར་བ་ཞིག་ཆགས་ཡོད།

ཡིན་ནའང༌། དེའི་སྐབས་ཀྱི་ཆེས་འབུར་དུ་ཐོན་པའི་དབྱིན་ཡུལ་གྱི་སྙན་ངག་པ་གྲགས་ཅན་ Yeats ཡིས་ "ཡོངས་རྫོགས་འགྲིགས་འདུག ཡིན་ནའང༌། སྙན་ངག་པ་མ་ཡིན་པའི་མི་བུ་ཞིག་གིས་ཕྱོགས་གནས་བཞི་ལ་འགྱུར་བ་ཁ་ཤིས་ཤིག་བཏང་འདུག་པ་འདྲ་" ཞེས་བརྗོད་པ་རེད། རཱ་བྷིན་དྲ་ན་ཐི་ཐེ་ཀོར་དེར་ཡིད་ཆེས་གནང་མ་ཐུབ་པ་རེད། ཁོང་གིས་ "མི་འགྲིགས་ས་བཞི་པོ་གང་དག་རེད་" ཅེས་དྲིས། Yeats ཡིས་ཏག་ཏག་མི་འགྲིགས་ས་བཞི་བོ་ཁོང་ལ་བསྟན། རཱ་བྷིན་དྲ་ན་ཐི་ཐེ་ཀོར་ཡིས་ "ཅི་ཞིག་ནོར་འདུག" ཅེས་དྲིས། ཁོང་གིས་ "མི་འགྲིགས་ས་ཅི་ཡང་མི་འདུག དེ་ཚོ་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པའི་ཐད་ནས་ཡང་དག་པ་རེད། ཡིན་ཡང༌། སྙན་ངག་གི་ཐད་ནས་་་་་་་་་་་་དེ་དག་ལ་དགོངས་འཆར་གནང་མཁན་གྱི་མི་བུ་དེ་སུ་ཡིན་རུང་ཁོང་གིས་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པ་ཤེས་གྱི་ཡོད་པ་ལས་སྙན་ངག་ཤེས་ཀྱི་མི་འདུག ཁོང་ནི་ (a man of mind but does not a man of heart) རིག་པ་གཙོ་བོར་འཛིན་མཁན་ཞིག་ཡིན་པ་ལས་སེམས་ཚོར་གཙིགས་སུ་འཛིན་མཁན་ཞིག་མ་རེད། ཁོང་གིས་སྙན་ངག་འདིའི་བཞུར་རྒྱུན་ལ་འགོག་རྐྱེན་བཟོས་འདུག དེ་ནི་ལྷུང་ལྷུང་དུ་བཞུར་པའི་གཙང་པོ་ཞིག་བྲག་རྡོ་ཞིག་ལ་འཕྲད་པ་དང་གཉིས་སུ་མ་མཆིས་" ཞེས་བཤད་པ་རེད།

རཱ་བྷིན་དྲ་ན་ཐི་ཐེ་ཀོར་གྱིས་ཁོང་ལ་ " ངས་ C.F Andrews ལ་དྲིས་པ་ཡིན། འདི་ཚོ་ནི་ཁོང་གི་ཐ་སྙད་རེད། ངས་ཁྱེད་ལ་དེ་སྔོན་ང་རང་གིས་འདི་རུ་མིང་ཚིག་ཅི་ཞིག་སྤྱད་ཡོད་པ་བརྗོད་ཆོག་" ཟེར།

ཐེ་ཀོར་གྱིས་རང་གི་ཐ་སྙད་དེ་དག་བསྐྱར་དུ་ཚིག་གྲུབ་ནང་ལ་འཇུག་སྐབས་ Yeats ཡིས་ "བརྡ་སྤྲོད་རིག་པའི་ཐད་ནས་ནོར་འདུག་ནའང༌། དེ་དག་ཡོངས་སུ་འགྲིགས་འདུག སྙན་ངག་གི་གནད་དོན་ཞིག་ཡིན་སྐབས་བརྡ་སྤྲོད་རིག་པ་ལ་བསྟུན་དགོས་པ་གལ་ཆེན་པོ་མ་རེད། ཁྱོད་ཀྱིས་རྗེས་སུ་རང་གི་ཐ་སྙད་བེད་སྤྱད་དེ་འགྱུར་བ་གཏོང་ཆོག་གི་རེད་" ཅེས་བརྗོད་པ་རེད།

No comments:

Post a Comment